Menu
Home Page

Blended Learning Until 18th Jan

Dear Parent,

 

Happy New Year to you all and I firstly would like to take this opportunity to thank you for your ongoing patience and co-operation regarding the situation in our schools.

 

You will be aware of ongoing discussions at a national level between the government, local authorities and teaching unions about re-opening our schools in the safest way possible in order to protect pupils and staff.

 

We all agree that the health and wellbeing of the whole school community is paramount and discussions have been taking place this morning between CCBC and Head Teachers across the county borough to agree the best way forward.

 

We know that the increasing number of new cases, particularly the new variant of coronavirus, is causing significant concern. You may also be aware that new advice on shielding was issued before Christmas which is impacting staffing levels in our schools.

 

Welsh Government has today confirmed that all schools across Wales will adopt a ‘blended learning’ approach for the next two weeks, until Monday 18th January. This means that most pupils will not physically attend school, but will be provided with learning.

 

However, schools will open for vulnerable learners and the children of eligible key/essential workers from Wednesday this week (6th January). Please apply via the following link:

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Coronavirus/Emergency-school-provision-for-keyworkers

 

We are committed to re-introducing face to face teaching in a phased approach for all pupils after the 18th January, as soon as national and local risk assessments allow and we await further guidance in this respect.

 

I will continue to keep you updated about any new developments around this issue.

 

Regards

 

Keri Cole

Chief Education Officer

 

 

Annwyl Riant,

 

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd a hoffwn i, yn gyntaf, achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich amynedd a'ch cydweithrediad parhaus ynghylch y sefyllfa yn ein hysgolion.

 

Byddwch chi'n ymwybodol bod trafodaethau'n parhau ar lefel genedlaethol rhwng y Llywodraeth, awdurdodau lleol ac undebau'r athrawon ynghylch ailagor ein hysgolion yn y ffordd fwyaf diogel posibl er mwyn diogelu'r disgyblion a'r staff.

 

Rydyn ni i gyd yn cytuno bod iechyd a lles cymuned gyfan yr ysgol o'r pwys mwyaf, ac mae trafodaethau wedi bod yn digwydd y bore yma rhwng y Cyngor a phenaethiaid ledled y Fwrdeistref Sirol i gytuno ar y ffordd orau ymlaen.

 

Rydyn ni'n gwybod bod y nifer gynyddol o achosion newydd, yn enwedig yr amrywiad newydd ar y coronafeirws, yn achosi pryder sylweddol. Byddwch chi hefyd, o bosibl, yn ymwybodol y cafodd cyngor newydd ar warchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed ei gyhoeddi cyn y Nadolig, ac mae hyn yn effeithio ar y lefelau staffio yn ein hysgolion.

 

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pob ysgol ledled Cymru yn mabwysiadu dull ‘dysgu cyfunol’ am y pythefnos nesaf, tan ddydd Llun 18 Ionawr. Mae hyn yn golygu na fydd y mwyafrif o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol, ond yn cael addysg.

 

Fodd bynnag, bydd ysgolion ar agor i ddysgwyr agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol/hanfodol cymwys o ddydd Mercher (6 Ionawr). Gwnewch gais drwy ddilyn y ddolen hon:

www.caerffili.gov.uk/Services/Coronavirus/Emergency-school-provision-for-keyworkers?lang=cy-gb

 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ailgyflwyno dull addysgu wyneb yn wyneb yn raddol yn achos yr holl ddisgyblion ar ôl 18 Ionawr, cyn gynted ag y bydd asesiadau risg cenedlaethol a lleol yn caniatáu i hynny ddigwydd, ac rydyn ni'n disgwyl rhagor o ganllawiau yn hyn o beth.

 

Byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran y mater hwn.

 

Cofion

 

Keri Cole

Prif Swyddog Addysg

 

Top